Registrácia

Povinné údaje


Čo registráciou získate?

 • vlastný užívateľský profil s radom funkcií: prehľad vlastných receptov, prehľad príspevkov v diskusiách u vašich receptov, denné menu, nákupný lístok, obľúbené recepty
 • právo vkladať vlastné recepty
 • body za vkladanie receptov a ďalšie aktivity na webe - body sú odmena za to, že pomáhate rozrastať obsah portálu
 • vďaka partnerstvu so spoločnosťou TESCOMA môžete nazbierané body vymeniť za TESCOMA BODY pre nákup špičkového riadu v e-shope Tescoma
 • prístup k súťažiam o zaujímavé ceny
 • možnosť zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí s vami zdieľajú podobné záľuby

Všeobecné podmienky užívania portálu

Prohlášení a souhlas uživatele
 1. Společnost MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00, IČ: 26288311 jako poskytovatel služeb (dále jen „poskytovatel“) a provozovatel internetového portálu www.vseovareni.cz (dále jen „portál“) poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to zejména tím, že uživateli umožní uložení, zpracování a provozování fotografií, obrázků, textů, videozáznamů a jiného obsahu (dále též jen „obsah“) na portálu. Uživatel prohlašuje a ujišťuje poskytovatele, že nebude portál využívat k výkonu své nebo cizí podnikatelské činnosti.
 2. Uživatel prohlašuje a ujišťuje poskytovatele, že je výlučným autorem veškerého obsahu, který umisťuje na portál, že je k umístění obsahu na portál oprávněn a že umístěním obsahu na portál nedojde k zásahu do práv či oprávněných zájmů třetích osob (např. autorských práv či práva na ochranu osobnosti) ani k porušení žádných obecně závazných právních předpisů. Uživatel se zejména zavazuje neumisťovat na portál obsah pornografický ani obsah jakkoli propagující či jinak související s rasismem, nacismem či jinými hnutími směřujícími k potlačování práv osob, jakož ani žádný jiný obsah, který by zasahoval do ústavně zaručených práv a svobod či by jinak porušoval obecně závazné právní předpisy.
 3. Provozovatel nenese v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením odpovědnost za úkony a postupy uživatelů.
 4. Pojme-li provozovatel podezření, že obsah ukládaný uživatelem na portál je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či s pravidly provozování a užívání portálu, případně neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je provozovatel oprávněn takovýto obsah odstranit či znepřístupnit.
 5. Uživatel uděluje poskytovateli souhlas a oprávnění k užití veškerého obsahu, který umisťuje na portál, s tím, že poskytovatel je oprávněn takto umístěný obsah užít všemi způsoby užití ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, a to bez omezení z hlediska územního, časového i množstevního. Uživatel dále uděluje poskytovateli souhlas k užití veškerého obsahu, který umisťuje na portál, též ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení týkajících se ochrany osobnosti.
 6. Oprávnění k užití obsahu udělené poskytovateli uživatelem podle předchozího odstavce je poskytovatel oprávněn v celém rozsahu poskytnout jakékoliv třetí osobě.
 7. Uživatel souhlasí s tím, aby obsah, který umísťuje na portál, byl dále zveřejňován, upravován, dále zpracováván, spojen s jiným dílem, zařazen do díla souborného, to vše podle výlučné úvahy poskytovatele či třetí osoby, jíž poskytovatel oprávnění k užití obsahu poskytne.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem společností MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00, IČ: 26288311 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Nepovinné údaje

Nahrajte svoj ​​profilový obrázok a povedzte o sebe niečo viac.


O mne

Moje záľuby